Internetonderwijs6
Omhoog

Internetonderwijs 6

Inventarisatie van digitaal leermateriaal, een project van Kennisnet

Digitaal via internet geleverd lesmateriaal moet net zo geordend worden aangeboden als in de traditionele leermiddelen. Die ordening in een materiaalbank moet dan wel aan de zoekbehoefte van docenten en leerlingen voldoen. Elke zoekactie begint bij onderwijstype, leerjaar, klas, vak en onderwerp. Zoals aangetoond in de vorige nieuwsbrieven lukte het Kennisnet niet om materiaalbanken als de Didactobank, Davindi en Samen Zoeken zo op het net te zetten dat docenten en leerlingen er gemakkelijk en snel de gewenste leerstof in kunnen vinden. Dat lukt ook niet met de Toolkit van de Open Universiteit en de leermiddelenbank van de VO-raad. Kennisnet heeft van OC&W de opdracht gekregen een inventarisatie te maken van beschikbaar digitaal leermateriaal. Deze inventarisatie was nodig omdat ‘er wel al veel materiaal bestaat, maar dit niet goed te vinden is’. De vindbaarheid van internetbronnen is nu eenmaal een voorwaarde voor het goed functioneren van een materiaalbank. De inventarisatie van Kennisnet zou dus tot betere zoekresultaten moeten leiden.

Edurep
De inventarisatie ( http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/inventarisatie ) is een verzameling links met een korte omschrijving. Kennisnet noemt ze ‘collecties’ die in één centrale voorziening onder de naam Edurep bijeen staan. Edurep wordt omschreven als ‘een netwerk van educatieve databases dat de mogelijkheid biedt leermateriaal voor onderwijs op uniforme wijze vindbaar te maken. Aanbieders zijn uitgeverijen, onderwijsinstellingen en cultureel-maatschappelijke organisaties’. Onder de ongeveer twintig genoemde aanbieders bevinden zich instanties als Naturalis, het Nationaal Archief, Teleblik, Groen Kennisnet, Smaaklessen. Deze kunnen weliswaar soms in de leerbehoefte van leerlingen voorzien, maar ze produceren geen op vak, klas, onderwerp of vaardigheid gebaseerde digitale lessen en horen om die reden niet in een lesmateriaalbank te worden opgenomen. Bij het betreffende vak kan een koppeling naar de betreffende instantie volstaan.
De educatieve uitgeverijen kunnen alleen maar leerstof produceren waarmee ze de investeringen terugverdienen. Levering via het internet is eerder kostenverhogend dan verlagend. Bovendien komen ze toch wel met hun leermiddelen de scholen in en opname van hun fondsen in Edurep is daarom niet alleen verwarrend, maar ook overbodig.
Het is de bedoeling dat de genoemde aanbieders digitaal lesmateriaal ontwikkelen dat via de zoekmachine van Edurep vindbaar wordt gemaakt. Daarna moet het nog door zogeheten implementators worden gearrangeerd voordat de gebruikers er iets van hun gading in kunnen vinden. Edurep is in ontwikkeling en is voorlopig alleen met een omweg doorzoekbaar per vak, afdeling en klas van het voortgezet onderwijs.Zoeken op vak
Daarvoor moet je in het linkerframe van de openingspagina klikken op de knop zoeken. Vervolgens levert de vierde koppeling in het menu de titel ‘een overzicht met per vak bronnen van bruikbaar leermateriaal in het VO’. Deze bronnen zijn afkomstig van ruim 400 docenten van het voortgezet onderwijs die per vak zijn opgeslagen. Kennisnet heeft daar digitaal materiaal van commerciële en niet-commerciële aanbieders aan toegevoegd.
Inventarisaties zijn er onder andere voor aardrijkskunde, ANW,  biologie, CKV, economie, filosofie, geschiedenis, muziek, natuurkunde, scheikunde, talen en wiskunde.
In een korte omschrijving van de collectie is aangegeven of het materiaal vrij te gebruiken is of alleen na registratie of dat het om een commerciële collectie gaat. Verder is aangegeven om wat voor soort digitaal leermateriaal het gaat, namelijk een informatie-eenheid of een leereenheid. Volgens de ontwerpers: ‘bij een informatie-eenheid is een inhoudelijke context aangebracht, maar nog geen didactische leercontext toegevoegd’.

Zoeken in rubrieken en collecties
Na de keus voor geschiedenis krijg je een overzicht van de collecties die als volgt zijn gerubriceerd: vak- en themasites, communities van (vak)docenten, videoverzamelingen onderwijs, videoverzamelingen algemeen, informatieverzamelingen onderwijs, informatieverzamelingen algemeen, web 2.0 instrumenten, methodegebonden sites en commerciële collecties digitaal leermateriaal.
Dat levert meteen al het probleem op dat een docent of leerling die op zoek is naar lesmateriaal over bijvoorbeeld Indonesië, eerst een rubriek moet kiezen waar hij denkt dat de verlangde lessen zijn te vinden. Vervolgens moet hij de per rubriek vermelde collecties doorspitten om te kijken of er iets leerzaams over dit land is te vinden.
In de rubriek vak- en themasites staat als eerste collectie het ‘Geheugen van Nederland’ met daaronder de mededeling: ‘Op de website van het Geheugen van Nederland vindt de gebruiker het beschikbaar gedigitaliseerd historisch materiaal. Het onderwijsgedeelte van de site biedt o.a. digitale opdrachten, beeldbronnen, werkbladen en cartoonanalyse. Gebruik: vrij. Soort materiaal: informatie-eenheden / leereenheden’. Onderaan de indexpagina staan koppelingen naar alle digitale lessen per onderwijstype: vmbo basisonderwijs, vmbo 3 + 4, havo/vwo basisvorming, havo/vwo 2e fase.
Bij de keus voor de 2e fase kom je op een pagina onder het kopje Digitale Lessen de volgende uitleg tegen: ‘De kant-en-klare digitale lessen van het Geheugen van Nederland kunnen worden gebruikt in de lessen CKV, Geschiedenis en Maatschappijleer. Ze sluiten aan bij de kerndoelen en exameneisen van het voortgezet onderwijs voor VMBO, Havo en VWO. De lessen duren ongeveer een uur en kunnen in het computerlokaal, de mediatheek of thuis worden gemaakt’. Dit klinkt zeer aantrekkelijk vanwege de relatie leermiddel met kerndoelen en exameneisen. Het Geheugen Van Nederland moet dus wel een bruikbare website zijn. Er staan op de index slechts enkele lessen. Dat zullen er ongetwijfeld meer worden, maar de hoofdmoot van het Geheugen Van Nederland vormt een verzameling van bijna 400.000 afbeeldingen uit meer dan 70 collecties van evenveel instellingen. Typ je in dat zoekscherm Indonesië dan komen er ook geen lessen, maar wel 15265 objecten en dat zijn allemaal foto’s en spotprenten uit de periode van de ontstaansgeschiedenis van dit land.

Foto’s en spotprenten 

De spotprenten kunnen zeker dienen als lesmateriaal, vooral omdat in de prenten de kritiek van de auteurs is te proeven op het beleid van de toenmalige Nederlandse regering. Als een bepaald onderwerp aan de orde is, kan een docent de leerlingen naar het ‘Geheugen Van Nederland’ sturen om daar de erbij horende prenten op te halen. Aan de hand daarvan belichten de leerlingen dan deze periode uit de geschiedenis. Andersom kunnen docenten ook zelf een aantal spotprenten uit de behandelde periode uit de geschiedenis ophalen en bij wijze van toets ter duiding aan de leerlingen voorleggen. Het Geheugen Van Nederland verdient dan ook voor de genoemde vakken een prominente plaats in de lokalen van de Digitale School.

De tweede collectie in deze rubriek met de naam Histotheek is een initiatief van de docenten geschiedenis drs. R.M. Delger en drs. W.J. Niemeijer. Histotheek heeft een aangepaste Google zoekmachine waarmee binnen de eigen site kan worden gezocht. Binnen mum van tijd vond deze interne Google drie lesbrieven met als onderwerpen de Atjeh-oorlog, Sarekat Islam en het Akkoord van Linggajati. Daarna volgde nog meer leerzaams. Dus omdat Histotheek in de eerste rubriek op de 2e plaats staat, is deze collectie vindbaar gebleken zonder dat de bezoeker alle andere rubrieken en collecties op zoek naar Indonesië hoeft langs te gaan. Dit soort zoeken naar informatie of lesmateriaal moet trouwens als veel te tijdrovend worden afgewezen.

Direct naar Digisschool
Er is trouwens een veel simpeler weg naar elk geschiedenisonderwerp. Docenten en hun leerlingen kunnen regelrecht naar de community van het digitale vaklokaal geschiedenis ( http://www.digischool.nl/gs/community/histoforum/historsites.htm#land ). Ze kunnen daar bij Histoforum van geschiedenisdocent Albert van der Kaap zoeken op periode, land, onderwerp, persoon en alfabet, maar als ze klikken op ‘lesmateriaal’ in het linkerframe dan zien ze daar een chronologisch geordende lijst met veel onderwerpen. Onderaan weer de boodschap: ‘met onderstaande zoekmachine kun je zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum. Leerlingen hoeven het www niet op, want alleen al binnen histoforum.digischool.nl vinden ze voor Indonesië 87 koppelingen. En bij de algemene geschiedenis sites staat tussen Geschiedenis.nl en Geschiedenisweb ook Histotheek.
In dit digitale vaklokaal is door vakdocenten nagedacht over de zoekwijze van docenten en leerlingen. Deze hebben de keus tussen informatie over een onderwerp of lesmateriaal. Dat verschil moet er ook zijn, omdat alleen digitaal lesmateriaal leerboekvervangend- of aanvullend kan zijn. Alleen informatie over een onderwerp is dat natuurlijk niet.

Bruikbaar en onbruikbaar
Voor Duits zijn een kleine dertig collecties verzameld, de commerciële methoden van de uitgevers en de examenbundels niet meegerekend. Het blijft een inventarisatie, want net als voor Indonesië, moet een docent of leerling op zoek naar gratis digitaal luistermateriaal, de meeste collecties langs op zoek naar podcasts. Omdat elke collectie is voorzien van een korte inleiding, zie je of je zoekopdracht wel of niet is geslaagd.
Zo staat in de rubriek ‘videoverzamelingen’ ook Teleblik Duits, maar in deze collectie met allerlei ingeblikte radio- en televisieprogramma’s is de gebruikstaal Nederlands. Ook het aan de leerlingen zeer bekende You Tube hoort niet in de collectie bij Duits, maar weer wel de Duitstalige pendant daarvan Clipfish (http://www.clipfish.de/) met allerlei korte filmpjes.
In de rubriek ‘informatieverzamelingen algemeen’ staat de daar ook niet thuis horende maar wel zeer bruikbare collectie Audio Lingua ( www.audio-lingua.eu ). Deze collectie staat omschreven als 'community' database van authentieke audio-bronnen die zijn opgenomen door Duits sprekenden voor een onderwijskundig of persoonlijk gebruik’. Het zijn korte gesproken tekstjes van maximaal 2 minuten in het Frans, Duits, Engels en Spaans. Ze zijn ingedeeld volgens het Europees Referentie Kader (ERK), geordend op tijdsduur, thema, vrouw of mannenstem en leeftijd. Zoals bij veel van dit soort uitwisselingsprogramma's vind je er een rating en een lijst met de laatste inzendingen. In de leeftijdscategorie van onze leerlingen staan onderwerpen die je meestal ook in de traditionele leergangen tegenkomt. Deze gratis collectie is onmisbaar voor luister- en spreekvaardigheidstraining en hoort dus in de elo of op de website van elke school te staan.
In dezelfde rubriek staat ook de onbruikbare collectie van Stepnet, want dat is ‘een website voor alle vakken van de tweede fase, met een uitgebreide opdrachtenbank bij actuele artikelen uit vijf landelijke Nederlandstalige kranten’. Er kan best eens in een van die kranten een artikel met een Duits onderwerp staan, maar daarvoor hoeven docenten Duits en hun leerlingen niet naar het Nederlandstalige Stepnet.
Voor het lezen en beluisteren van teksten in de schooltalen sturen veel docenten hun leerlingen al naar de zeer bekende site van Kidon Media Link (http://www.kidon.com/) met honderden media links, zoals die van kranten, tijdschriften en radiostations met informatie van de dag zelf. Deze gratis leverancier van dagelijks ververste medialinks verdient zeker een aparte plaats in de collecties van de moderne vreemde talen, maar is daar niet te vinden.
De collecties van WDR en Tagesschau, twee Duitse nieuwssites en Vorleser.net, website met luisterboeken horen thuis in de rubriek ‘Video/audio’. Nu staan ze verloren tussen de ‘informatieverzamelingen algemeen’.
De inventarisatie is dus nogal slordig opgezet. Kennisnet is een portal met als taak vakdocenten en hun leerlingen in contact te brengen met websites waar digitaal lesmateriaal is te vinden. Daar hoort voor de talen ook oefenmateriaal voor schrijf- spreek- lees- en luistervaardigheid bij. Wat het voortgezet onderwijs betreft met zijn verschillende vakken kan Kennisnet volstaan met alleen een verwijzing naar de vaklokalen van de Digitale School, want daar is behoorlijk wat gratis goed gerubriceerd digitaal lesmateriaal te vinden.

Scholengemeenschap Oscar Romero
Een eigen collectie is weggelegd voor de sectie Duits van de scholengemeenschap Oscar Romero in Hoorn. Volgens het onderschrift heeft de sectie Duits van de school deze website ontwikkeld en er luistervaardigheidmateriaal, leesopdrachten en een keur aan Hot-Potatoes oefeningen opgezet. Het gebruik is vrij. Op het openingsscherm kun je allerlei klassen kiezen, maar ook vaardigheden zoals luisteren. Op die pagina aangekomen, kun je ook nog een keus maken voor onder- of bovenbouw. Voor de 2e en 3e klassen heeft docent P. van den Boorn voor de leerlingen van zijn school, maar ook voor die van alle andere een behoorlijk aantal luisteroefeningen klaargezet, aangevuld met Hot Potatoes controlevragen. Het zijn aantrekkelijke oefeningen, vooral door het gebruik van afbeeldingen en de korte luisteractiviteit van enkele minuten.

 

Dit waardevolle lesmateriaal is ook te vinden in het vaklokaal Duits van de Digitale School ( http://wp.digischool.nl/duits/ ). Dus kunnen docenten en hun leerlingen beter de omweg naar Edurep en de bijeengebrachte collecties van Kennisnet omzeilen en daar meteen heen gaan. Zij vinden dan de zeer gebruikersvriendelijke uitnodiging: ‘klik op wat je wilt oefenen of weten’. Daarbij krijgen ze de keus uit: Spreken, Luisteren & Kijken, Schrijven, Grammatica, Woordenschat en Lezen. Na de klik op Luisteren & Kijken, kies je beginners of gevorderden. Bij beginners staat de koppeling naar het vaklokaal Duits van de scholengemeenschap Oscar Romero en bij gevorderden een grote verzameling korte en lange pod- en vidcasts.

 

Als je alleen al in het digitale vaklokaal Duits kijkt, dan heb je als leraar met je leerlingen zonder te zoeken heel eenvoudig toegang tot alle gewenste digitale leermiddelen waarmee de leerlingen individueel en zelfstandig aan de slag kunnen. Daar te komen via de omweg van Edurep en de moeilijk doorzoekbare bijeengebrachte collecties van Kennisnet, betekent veel tijdverlies. (wordt vervolgd)

 Omhoog


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT