Olyfran
Omhoog

Olyfran, nuttig werktuig voor het onderwijs Frans

Olyfran, www.olyfran.org, is in 2000 opgericht door de organisatoren van het Vlaams concours Frans met de naam La Tour Eiffel - Concours de Français (LTECF).  Nu verloopt ook de organisatie van het Deuxième Tournoi Mondial de Français par Internet via de site (zie: http://www.luc.ac.be/cttl/olyfran.htm#Tournois).  De organisatoren hopen ooit de middelen te vinden om de equipes die de Finale van deze internationale wedstrijd spelen, hiervoor samen te brengen in Parijs. Daarnaast is Olyfran ook nog behulpzaam bij het organiseren van uitwisselingen door het publiceren van vraag en aanbod. Tevens wil Olyfran een virtuele ontmoetingsplaats zijn voor docenten Frans als vreemde taal.

"La Tour Eiffel - Concours de Français"
Deze wedstrijd, begonnen in 1988 om jongeren in de provincie Limburg warm te maken voor het Frans,
bestaat uit een schriftelijke toets met 100 meerkeuzevragen, gevolgd door een interview ten overstaan van een jury bestaande uit leraren en zakenlieden. In 1998 hebben de organisatoren de tot op dat moment gestelde 2700 vragen op het internet gepubliceerd. Daardoor kunnen scholieren overal ter wereld de vragenlijsten opvragen en de vragen daarvan beantwoorden. Intussen zijn er bijna 4000 vragen beschikbaar. Vóór eind 2005 zullen er nog een 900-tal vragen toegevoegd worden.
Je kunt kiezen uit twee onderwerpen namelijk français of francophonie. Het eerste onderwerp biedt vragen over taal- en taalgebruik, het tweede over de cultuur, geschiedenis, aardrijkskunde, gebruiken, gastronomie of sport van de Franstalige wereld. Hiermee kunnen de leerlingen, die mee willen doen aan de nationale of internationale wedstrijd, alvast de nodige ervaring opdoen. Ze kunnen ook nog een toets maken. Daarbij kunnen ze zelf ook nog het niveau bepalen, het  aantal vragen en de onderwerpen, aspects de la langue genoemd.  Op basis van de selecties die de leerling maakt, haalt het computersysteem vervolgens at random de vragen uit de databank.  Dit levert dus telkens weer andere vragenreeksen op, ook al klikte de leerling dezelfde parameters aan.
Heb je het aangegeven aantal vragen beantwoord, dan volgt automatisch daarna de correctie. Wil je eerst trainen, dan kan dat ook. In dat geval krijg je na iedere beantwoorde vraag de correctie. Heb je vragen gemist of een slechte score, dan kun je gewoon opnieuw beginnen.
Als je dat wilt, kun je kiezen voor één van de brontalen: Nederlands, Engels, Frans of Spaans. Ik koos eerst Nederlands om te kijken wat dat betekent voor de vraagstelling. Met een klik op jouez ga je tenslotte aan de slag.

Jouez!
Hieronder is het spoor te zien dat mij leidde naar de eerste vraag.

Sujet du jeuLangue-source


Degré de difficulté
(1=facile - 5=difficile)


Aspect de la langue
Si vous voulez vous faire enregistrer au Hitparade,
il faut activer "TOUT"!

Expressions/Phrases

En dan komt de eerste vraag met vijf antwoorden waarvan één het best moet overeenkomen met de gegeven Nederlandse vertaling.

Quelle traduction convient le mieux?
Wat zijn de weersverwachtingen voor morgen?

Quel temps fera-t-il le matin?
Le lendemain, les conditions météorologiques étaient comment?
Il y a des perturbations demain?
Et pour demain, quelles sont les attentes?
Quelles sont les prévisions météorologiques pour demain?

De vragenstellers denken bij deze aan de verschillen tussen le matin, demain en le lendemain. Het is de bedoeling van de ontwerpers van Olyfran om in een latere fase bij elke afleider feedback te geven. Hierdoor kunnen de leerlingen niet alleen zien wat ze goed of fout hebben gedaan, maar kunnen ze als leerdoel ook de betekenissen van betreffende woorden uit de antwoorden inprenten. Zolang die feedback nog niet is aangebracht, kunnen de betere leerlingen met Frans als voertal in de les misschien bijvoorbeeld het volgende leren zeggen:

Le matin n'est pas la même chose que demain
Le lendemain,
c'est aussi demain, mais au passé, parce que dans la phrase il y a: étaient.
Les perturbations,
c'est le mauvais temps, mais, on ne le sait pas encore.
Attentes, c'est ce qu'on attend, mais prévisions se dit pour le temps qu'il fera.

Het voordeel van dit gebruik van Olyfran is dat leerlingen hun lesmateriaal zelf de klas inbrengen. 


Kies je als brontaal Frans, dan krijg je vragen over al de door de leerling gekozen taalaspecten, met uitsluiting van vertaaloefeningen.  De eerste vraag die het systeem mij voorlegde was:

Quelle réplique convient le mieux?
Pourriez-vous me passer le service du personnel?
Un instant, je vais voir s'il est là.
Ne quittez pas, je vais vous brancher.
Je regrette, mais il ne fonctionne pas!
Tiens! Il vient de passer.
Je te le passe.

Dit is geen makkelijke vraag. Ik had gekozen voor 1 het meest eenvoudige niveau. Wat moet niveau 5 dan wel niet voorstellen?

navigatieblokje

 
 
 

Links staat bij elke vraag dit navigatieblokje met daarbij steeds de mogelijkheid om even te kijken of je het goede antwoord hebt gegeven. Klik je op Remarque, dan kun je meteen kritiek leveren op de vraag.

Echanges de classes
Deze rubriek van Olyfran biedt een soort uitwisselbeurs. Het gaat om virtuele of echte schoolreizen, stages, zomercursussen, uitwisselingen per traditionele post, e-mail, telefoon, fax, video, of audiocassette. Je kunt kiezen uit twee aanvraagformulieren met de titels Proposition, dat wil zeggen een concreet voorstel voor een uitwisseling doen of Compte rendu, dat wil zeggen een verslag van een uitwisseling schrijven. Beide formulieren betreffen de aanbodkant van de échanges. Vervolgens ga je naar Recherches voor de vraagkant onder verwijzing naar de reeds ingevulde Propositions   of Comptes rendus

Proposition  of Compte rendu ( Daar vul je de gegevens in voor de aanbodkant van de databank. Vervolgens ga je

RECHERCHES
Type:
Public-cible:
Pays:
Commune/ville:  (si possible)
Durée maximum:  jours ou  fois par
Mot de recherche: 
 
     

De bric et de broc
In deze rubriek 'te hooi en te gras' staan de veel gestelde vragen en kun je je opgeven voor het forum waar de volgende onderdelen ter discussie staan. In die rubriek staat ook hoe je contact kunt leggen met de organisatoren van Olyfran en de webmaster.

  Forums disponibles
 

Olyfran questions langue

Olyfran questions Francophonie

Olyfran Concours - 24 Heures

Enseignement du français

NTIC et apprentissage

Tenslotte de knop Liens, waar allerlei hyperlinks staan  met een korte beschrijving. Ze staan gegroepeerd naar onderwerp.

Nuttig of niet?
Olyfran kan zeker nut hebben voor het onderwijs Frans. De vraag daarbij is hoe deze website te gebruiken in de lessen van de bovenbouw. Vanwege de interactiviteit kunnen leerlingen zelfstandig aan het werk na de opdracht van hun docent te hebben gekregen om, te beginnen bij niveau 1, een aantal vragen uit de database te maken. Ze kunnen kiezen of ze dat willen doen met of zonder de brontaal Nederlands. Na de controle van hun antwoorden, moeten de leerlingen ook zien te achterhalen waarom de andere antwoorden niet juist kunnen zijn. Als de feedback bij alle 4000 vragen gereed is, dan is dat een prima hulpmiddel daarbij. Bovendien kan de docent heel gericht inspelen op de individuele vragen van de leerlingen (en bijgevolg - nog meer - differentiëren binnen de klas).
En natuurlijk is het invullen van een formulier voor de échanges de classes op zich al een leerzame taak. En als de contacten zijn gelegd, dan kan de leeropbrengst alleen maar groter worden.

Tenslotte
Dit is alleen maar een kort signalement van dit uitstekende Belgische initiatief. Dit is niet voldoende. Websites moet je didactiseren, dat wil zeggen dat je precies moet aangeven wat de leerlingen stap voor stap zelfstandig zonder tussenkomst van de eigen docent moeten doen om van een website meer of minstens evenveel te leren als vanuit een traditioneel leermiddel. Om die reden heb ik dit artikel voorgelegd aan Professor Martine Verjans van de Universiteit Hasselt, het voormalige Limburgs Universitair Centrum. Zij is als docent verbonden aan het Centrum voor Taaldidactiek en Toegepaste Linguïstiek met als leeropdracht zakelijk en economisch Frans ten behoeve van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen. Zij is mede initiatiefnemer van Olyfran-Vlaanderen en de website daarvan, die behoort tot de 3 pijlers is van het takenpakket van academici in Vlaanderen, namelijk  onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
Zij heeft op mijn verzoek enige correcties aangebracht in mijn tekst en tekent daarbij nog het volgende aan:

Zowel de wedstrijd in Vlaanderen LTECF (in 2005 trouwens herdoopt tot Olyfran – Vlaanderen) als de site www.olyfran.org  ontstonden vanuit de onderzoeksgroep CTTL (Centrum voor Taaldidactiek en Toegepaste Linguïstiek) van het Limburgs Universitair Centrum/Universiteit Hasselt.  Het CTTL ontwikkelt op dit ogenblik bij elke afleider van elke vraag grammaticale of lexicale feed-back.  Bovendien wordt per vraag – voor zover alle afleiders van een vraag hetzelfde taalprobleem behandelen – een “overkoepelende” uitleg gegeven.  Deze feed-back, die op die manier via de site toegankelijk zal zijn, zal het de individuele leerder toelaten in functie van zijn eigen niveau, van zijn eigen taalkundige behoeften (tekorten) en op zijn ritme zich via zelfstudie te vervolmaken in het Frans. In het totaal zal hij immers beschikken over een gigantische batterij uitleg m.b.t. 24500  (immers 4900 vragen x 5 afleiders) taalproblemen!  Wordt de docent overbodig?  Nooit!  Wel kan hij zijn werk veel meer valoriseren. Hij kan daar waar nodig nog die precieze uitleg – op maat - voor die precieze student geven; hij kan nog dieper op de theorie ingaan; maar vooral, hij krijgt tijdens de contacturen (“lessen”) eindelijk tijd om zich bijna uitsluitend bezig te houden met “transfer”: leerlingen in situatie brengen via rollenspel, simulaties, presentaties e.d. en daarbij terugkoppeling geven.  Om deze overgang van “kennen” naar “kunnen” te laten slagen, is er immers eerst een deel kennisaanbreng en – verwerking nodig.  Dit zal voortaan voor een groot stuk in zelfstudie kunnen dank zij de ontwikkeling van instrumenten zoals www.olyfran.org. De “lessen” zelf kunnen dan verder bouwen op deze kennis en vooral georganiseerd worden rondom “kunnen”.  Echter, “kunnen” zonder “kennen”, toepassing zonder een stevige basis theorie, kan nooit tot goede resultaten leiden, ook niet op het vlak van talenkennis. Het spijtige is echter dat er meestal te weinig tijd is om na kennisaanbreng tijdens de contacturen (“lessen”) ook nog aan toepassing ervan te werken. Tot vóór enkele jaren werd daarom in het talenonderwijs nogal eens geopteerd om te vertrekken vanuit de toepassing (rollenspel e.d.); dit met de grootste frustratie als gevolg, én voor de docent (“fouten, fouten, fouten…”) én voor de leerling (“ik vind mijn woorden niet of brabbel maar wat, want het belangrijkste is dat ik praat”).  Inderdaad, de tijd dat men van mening was dat “il faut que le message passe” het belangrijkste is in anderstalige communicatie, is gelukkig voorbij.  “Il faut que le message passe, mais qu’il passe bien pour qu’il soit perçu correctement!”. Iedereen die met communicatie bezig is weet immers dat misverstanden ontstaan door een storing tussen zender en ontvanger van een boodschap… de ontvanger moet de boodschap ontvangen zoals de zender deze bedoelde… en dat is om te beginnen een kwestie van eenduidige taal, maar ook van cultuurverschillen die onder meer het gedrag, dus ook het talig gedrag beïnvloeden.  Maar dat vergt een bijkomend hoofdstuk!
 

omhoog


© John Daniëls