Engels
Omhoog Nederlands Engels M&M N&T

De Onderwijsvernieuwingscoöperatie en de moderne vreemde talen (3)

De OnderwijsVernieuwingsCoöperatie (OVC) wil scholen voor de aanvang van het schooljaar 2009-2010 voor de meeste leerjaren gearrangeerd digitaal leerboekvervangend lesmateriaal leveren. Voor de onderbouw hebben de leermateriaalarrangeurs (LMA’s) al heel wat in de matrix staan voor de uitprobeerfase. Docenten kunnen het lesmateriaal van hun vakcollega’s beoordelen en eventueel voorzetten aan hun leerlingen (http://www.inhetonderwijs.com/showcontent/). Voor Engels zijn op dit moment de drie thema’s ‘personal’, ‘family&friends’ en ‘shopping’ klaar.

Moderne vreemde talen in de onderbouw
In de informatiebrochure 'Digitaal leermateriaal arrangeren in de OVC' legt projectleider Nico van Egmond uit dat de leermateriaalarrangeurs (LMA’s), door verschillen in de lespraktijk op de scholen, moeilijk tot overeenstemming konden komen over een gemeenschappelijk didactisch concept voor de onderbouw. ‘Je kunt het wel eens worden over het belang van taakgericht werken, projectonderwijs, het Europees referentiekader, keuzemogelijkheden voor de leerlingen, samenwerkend leren, ict-ondersteuning, web- en talenquests en taaldorp, maar daarna komt de vraag hoe je al deze vernieuwingen in de eigen lessen moet toepassen. Docenten maakten zich daarbij ook zorgen over het niveau van het in digitale vorm gearrangeerde lesmateriaal. Krijgen de leerlingen wel voldoende vocabulaire en grammatica aangeboden en hoe controleer je de vorderingen van leerlingen die eigen leerstofkeuzes mogen maken? In ieder geval is men het erover eens dat de leerlingen op eenvoudige wijze toegang moeten krijgen tot het te arrangeren lesmateriaal en wel via de eigen elo van de school. Daarin moeten ook allerlei hulpmiddelen een plaats vinden, zoals online woordenboeken, encyclopedieën, een grammatica met oefeningen en thematische woordenlijsten. De mening overheerst dat alle vaardigheden aan bod moeten komen’.
Gedigitaliseerd lesmateriaal is pas echt vernieuwend als het interactief is, dus als na het beantwoorden van een vraag het programma meldt of dit antwoord goed of fout is en dan ook nog waarom dit zo is. De gedigitaliseerde leraar geeft dus de leerlingen op dezelfde wijze feedback als hun eigen docent in de klas. Als aan deze voorwaarde is voldaan, kunnen de leerlingen, na de opdracht daartoe van hun docent te hebben ontvangen, zelfstandig en individueel aan het werk. Met hulp van controlemiddelen zoals overhoringen en proefwerken of als de docent dit wil door zelfevaluatie van de leerlingen, wordt nagegaan wat de leerlingen van de lessen hebben geleerd.

Engels 

Van alle schooltalen zijn de LMA’s voor Engels het verst gevorderd. In de leermaterialenmatrix is al heel wat lesstof in de uitprobeerfase. De lesstof is thematisch geordend. Begin 2008 zijn de thema’s ‘personal’, ‘family&friends’ en ‘shopping’ klaar. Ze hebben dezelfde opbouw:

Zoals te zien is in de matrix van het thema personal komen alle vaardigheden aan bod. De voertaal is in de THV-versie grotendeels Engels. De leerlingen vinden in de Toolbox een link naar het overhoorprogramma WRTS (http://www.wrts.nl/) van het vaklokaal Engels van de Digitale school, waar de ‘words and phrases (chunks)’ voor dit thema klaarstaan. Deze woordenlijsten zijn opgesteld met frequentielijsten volgens het ERK. Het oefenen van deze woorden en zinnen kan op vele manieren, door het gebruik van WRTS zelfs mét geluid. Waar nodig is in de leereenheden Word help te vinden met de Nederlandse vertaling van moeilijke  woorden. 
Op de startpagina van elk thema vinden de leerlingen de volgende opdracht: ‘Before you are going to start, it's a good idea to think about what you already know about this theme and what you can already do!Ze kunnen dan aangeven of ze van de vier vaardigheden in het thema veel weinig of niets kunnen of weten. Bij elke keus volgt de feedback van wat ze in dat geval moeten doen.
Het eerste thema Personal behandelt het gebruikelijke jezelf voorstellen en iets vertellen over jezelf. Onder de knop 'start' vinden de leerlingen twee steeds weer terugkerende rubrieken: What you need to know en What you will learn.
Voor het beluisteren van teksten sturen de LMA’s de leerlingen in dit thema naar de voortreffelijke website ESL-Listening Lab van Randall Davis ( http://www.esl-lab.com/ ). Deze Amerikaan vervangt de eigen docenten van de leerlingen. Na het luisteren en beantwoorden van enkele meerkeuzevragen, krijgen ze hun score te zien en ook de juiste antwoorden. Als ze niet tevreden zijn over de behaalde resultaten, kunnen ze doorgaan met allerlei woord- en zinnenoefeningen. Randall doet ook de nazorg met de opdracht: Introduce yourself to three other people in your class including information on your nationality, family, school, work, and hobbies.
Uiteraard is het interessant te zien hoe de LMA's Engels de spreekvaardigheid aanpakken. Spreekoefeningen op het beginners niveau A1 zijn beschikbaar voor dezelfde thema's, maar eerst reiken de LMA's enkele bij het thema horende nuttige woorden en uitdrukkingen aan. Dan volgen de spreekoefeningen aan de hand van spreekkaarten. Tenslotte moeten de leerlingen oefenen in enkele 'real-life' situaties. Het digitaliseren van een volledige spreekcursus is natuurlijk geen kleinigheid en het lesmateriaal Engels in de matrix is nog in opbouw. Er moet dus wel nog het een en ander gebeuren voordat ook dit onderdeel van het leermateriaal is gedigitaliseerd en vooral geautomatiseerd.
De leerlingen krijgen volgens de inleiding bij dit thema allerlei soorten teksten voorgezet, zoals brieven, artikelen, verhalen, advertenties en gedichten.
The twins is een combinatieoefening lezen - luisteren, verzorgd door de British Council (http://www.britishcouncil.org/kids-stories-twins-week.htm).
Voor de volgende drie onderwerpen sturen de LMA's de leerlingen naar de BBC voor de Family Reader (RaW) Read and Write (  (http://www.bbc.co.uk/raw/gamesandquizzes/rawfamilyreader/). De leerlingen krijgen van alle boekjes alleen de eerste hoofdstukjes te zien. Met behulp van het toegevoegde ISBN van uitgever Walker Books kunnen de scholen desgewenst ook de complete boeken aan hun leerlingen leveren. Het Write bestaat uit het schrijven van een commentaar op het boekje. Er zijn ook boeken voor oudere kinderen, dus kunnen we verwachten dat de LMA's  nog wel vaker deze webpagina van de BBC voor leesoefeningen opnemen. 
Voor de laatste tekst Little red riding hood van dit thema gaan de leerlingen naar een gedichtenarchief voor kinderen (http://www.poetryarchive.org/childrensarchive/singlePoem.do?poemId=7428). Daar moeten ze het door Roald Dahl op rijm gezette verhaaltje lezen over Roodkapje met een volkomen afwijkend slot. Ook deze webpagina's met talrijke digitale teksten zullen zeker hun nut bewijzen.
In dit thema laten de arrangeurs enkele voorbeeldbrieven zien waarna ze verwijzen naar de Oxford Dictionary, die een webpagina besteedt aan een aantal nuttige standaardzinnen om brieven te openen en af te sluiten. Vervolgens leren de leerlingen bij Australia Post hoe ze moeten adresseren.
Tenslotte moeten de leerlingen briefjes schrijven zoals ze dat traditioneel ook al doen.
Wanneer de leerlingen zelfstandig vervolgens de luister- lees- spreek en schrijfoefeningen kunnen afwerken, dan hoeven hun eigen docenten alleen maar te controleren wat ze van de LMA's hebben geleerd.

Luisteren
Het luisterdeel van het eerste thema bestaat uit de volgende onderwerpen:

Voor deze activiteiten sturen de arrangeurs de leerlingen naar de voortreffelijke website van Randall Davis.

Randall's ESL Cyber Listening Lab


http://www.esl-lab.com/. Je vindt hier heel veel luisteractiviteiten over allerlei onderwerpen in verschillende moeilijkheidsgraad. Bij alle luisteropdrachten komen de leerlingen in het ESL-Lab. Het is goed dat dan de uitleg vooraf in het Nederlands is. 
 

 

Birthday
 
Luistervaardigheid 20 minuten English
Situatie:
 • Je gaat luisteren naar een gesprekje waarin een vader met zijn zoon praat, die vandaag jarig is.
Oefening:
 • Luister naar het gesprek (klik op "Play Audio").
 • Beantwoord de vragen die hieronder staan
 • Als je denkt dat je het kunt, mag je ook de vragen doen die op de website staan, klik dan op de "Final Score" knop om je antwoorden na te kijken.
 • Klik nu hier om het gesprek te beluisteren op de ESL-lab site.
Tip:
 • Wil je de tekst ook meelezen, klik dan hier!
 • Als je de muis over de roze woorden beweegt, zie je een Engelse omschrijving.

Randall Davis vervangt voortreffelijk de eigen docenten van de leerlingen. Na het luisteren en beantwoorden van enkele meerkeuzevragen, krijgen de leerlingen hun score te zien en ook de juiste antwoorden. Maar daarna kunnen de leerlingen, als ze niet tevreden zijn over hun score, doorgaan met allerlei in het door Randall Davis bekende Hot Potatoes auteursprogramma geschreven woord-  en zinnenoefeningen. Hij doet ook de nazorg met de opdracht: Classroom Users: Introduce yourself to three other people in your class including information on your nationality, family, school, work, and hobbies.

1.3-family&friends 1,2,3,4,5,6,7   BK gereed 29 februari 2008     Hele Thema
  gereed Start   Start
  gereed Listening   Listening
  gereed Reading   Reading
  gereed Speaking   Speaking
  gereed Writing   Writing
  gereed Life & culture   Life & culture
  gereed Language Tasks   Language Tasks
  gereed Toolbox   Toolbox
    Teacher's notes    

Ten behoeve van het thema familie en vrienden besteden de LMA's de luistervaardigheid uit aan the British Council, instelling met een programma Engels voor kinderen. De leerlingen moeten er luisteren naar Lottie, een Engels meisje van 10 jaar dat een boek opendoet over haar vader.

British Council LearnEnglish KidsBritish Council Kids

http://www.britishcouncil.org/learnenglish

Na geluisterd te hebben naar haar belevenissen, kunnen de leerlingen zelf een antwoordformulier bij de British Council ophalen en printen voor het beantwoorden van enkele vragen over de tekst. Dit ingevulde formulier leveren ze dan in bij de eigen docent als basis voor de de overhoring.
In dit thema familie en vrienden gaan de leerlingen voor de luistervaardigheidstraining naar de geheel Engelstalige website ELLLO, dat staat voor English Language Listening Lab Online. De site is in zijn vrije tijd opgezet door Todd Beuckens, die Engels geeft in Japan. De leerlingen vinden er meer dan 1000 luisteractiviteiten voorzien van het transcript en interactieve vragen (http://www.elllo.org/english/home.htm). In het thema is de grootvader aan de beurt.

Vervolgens krijgen de leerlingen de opdracht te gaan luisteren bij de BBC http://www.bbc.co.uk/cbeebies/. Charlie is jarig en wil een partijtje geven voor zijn vrienden. Zijn zusje Lola helpt hem met de organisatie. De tekst staat bij het beluisteren afgedrukt en dat is nodig ook, want het zijn wel erg jonge kinderen en ze zijn heel moeilijk te verstaan.

Ook het thema shopping heeft enkele luisteroefeningen:
A pair of trainers
Buying some jeans

Shopping for clothes
Commercial
Ze worden weer keurig ingeleid door de LMA's. Daarna gaan de leerlingen shoppen bij de BBC, World Service:

A PAIR OF TRAINERS: You are going to listen to a conversation about buying a pair of trainers on this BBC site.

En na het beluisteren van de dialoog in de winkel, moeten de leerlingen de goede antwoorden slepen naar de daarbij horende vragen. Met mijn acht pogingen scoor ik niet goed. De BBC docent gunt me de vrijheid om opnieuw te beginnen of naar de volgende oefening te gaan.

Voor het kopen van kleren moeten de leerlingen gaan luisteren op het adres http://www.5minuteenglish.com/index.htm.

Voor het laatste luisteronderdeel van het thema winkelen kunnen de leerlingen terecht bij de cursus English On-Line logoEnglish On-Line van het Centre de linguistique appliquée, Université de Franche-Comté in Besançon. De toegepast taalkundigen van deze universiteit maken het de leerlingen niet makkelijk. Ze krijgen 10 in Hot Potatoes geplaatste video's met ouderwetse commercials te zien en vervolgens moeten ze een aantal verschillen in de tekst aanklikken met wat ze horen. Het spreektempo ligt zo hoog dat ze dat pas lukken zal na een aantal keren luisteren. Daarna mogen de leerlingen hardop met de video's meespreken. Ook dat is niet eenvoudig vanwege het hoge spreektempo van de commercials waarin elke seconde een aantal dollars kost.

Spreken
Het oefenen van spreekvaardigheid in volle klassen is altijd lastig te realiseren. Vandaar dat het digitaal aanbieden daarvan een goede optie is. De computertechniek biedt ook steeds meer mogelijkheden voor het opnemen van gevoerde gesprekken in mp3 of .wav . Zo zouden leerlingen met VoIP synchrone gesprekken kunnen voeren met nativ speakers. Ze nemen deze gesprekken zelf op en sturen ze naar hun docent ter controle. Asynchroon kan tegenwoordig ook zeer eenvoudig met een voicemailboard waarop leerlingen in elke gewenste taal boodschappen kunnen inspreken, zoals op deze Franstalige: http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=5.
Uiteraard is het interessant te zien hoe de LMA's Engels de spreekvaardigheid aanpakken. Spreekoefeningen op het beginners niveau A1 zijn beschikbaar voor dezelfde thema's
personal’, ‘family&friends’ en ‘shopping’ als bij de luistervaardigheid en ze hebben dezelfde opbouw: eerst reiken de LMA's enkele bij het thema horende nuttige woorden en uitdrukkingen aan. Dan volgen de spreekoefeningen aan de hand van spreekkaarten. Tenslotte moeten de leerlingen oefenen in enkele 'real-life' situaties. Bij het laatste thema 'winkelen' krijgen de leerlingen nog enkele matchoefeningen voorgezet met woord en plaatje, maar dat is meer een vocabulaireoefening dan een spreekoefening. Voor Frans bestaan dezelfde soort thema's en de daarbij horende naspreek oefeningen, waarbij dan eerst de goede uitspraak ten gehore wordt gebracht, zoals te zien op de website van Thierry Perrot http://lexiquefle.free.fr/famille0.swf. De leerlingen leren de woorden voor familieleden en zien en horen daar het juiste woord bij het plaatje. Zoiets moet toch ook voor Engels bestaan.

.

De spreekopdrachten Engels hebben allemaal dezelfde formule: eerst een voorbeeld, vervolgens de uitleg. Het is A1 niveau. Dit is waarschijnlijk de reden dat voorbeeld en uitleg in het Engels zijn. De leerlingen kunnen dan gebruik maken van de gegeven tekst.

Example: You are in a shop in the UK. You would like to know how much something costs Explanation: For example, you ask the prices of different kinds of fruit. Ask at least three times.

Het digitaliseren van een volledige spreekcursus is natuurlijk geen kleinigheid en het lesmateriaal Engels in de matrix is nog in opbouw. Er moet dus wel nog het een en ander gebeuren voordat ook dit onderdeel van het leermateriaal is gedigitaliseerd.

Lezen
Na het luisteren volgt in elk thema het lezen. De leerlingen krijgen volgens de inleiding bij het eerste thema personal’ allerlei soorten teksten voorgezet, zoals brieven, artikelen, verhalen, advertenties en gedichten. Na een Pleasant reading! kunnen ze beginnen aan de 5 vogende onderwerpen:  

The twins is een combinatieoefening lezen - luisteren, verzorgd door de British Council http://www.britishcouncil.org/kids-stories-twins-week.htm. Daarbij komen nog de tekeningen ter verduidelijking van moeilijk geachte namen van de dieren in de dierentuin waar het verhaaltje zich afspeelt. De tweeling verricht op elke dag van de week een activiteit, zoals op maandag:

Maar de leerlingen wordt niet verteld dat ze van elke dag de activiteit moeten zien te onthouden, want na het beluisteren en lezen van de zeven tekstjes, krijgen ze de opdracht om van elke dag de juiste activiteit  te kiezen. Ik ging al in de fout op maandag.

Voor de volgende drie onderwerpen sturen de LMA's de leerlingen naar de BBC voor de Family Reader (RaW) Read and Write.

De leerlingen krijgen van alle boekjes alleen de eerste hoofdstukjes te zien. Gezien het toegevoegde ISBN van uitgever Walker Books zullen de scholen de overige hoofdstukken ongetwijfeld tegen betaling aan hun leerlingen kunnen leveren.

Het Write bestaat uit het schrijven van een commentaar op het boekje:

Als dat commentaar ook nog wordt gepubliceerd, kunnen de leerlingen dit als leesbewijs naar hun docent sturen. Met daarna een mondeling gegeven samenvatting in de doeltaal, komen alle vier vaardigheden aan bod. Zo zijn er ook boeken voor oudere kinderen, dus kunnen we verwachten dat de LMA's  nog wel vaker deze webpagina van de BBC opnemen. 
Voor
de laatste tekst van dit thema Little red riding hood gaan de leerlingen naar het gedichtenarchief voor kinderen: 

Daar moeten ze het door Roald Dahl op rijm gezette verhaaltje lezen over Roodkapje met natuurlijk een volkomen afwijkend slot. Ook deze webpagina's met talrijke digitale teksten zullen zeker hun nut bewijzen.

Vrienden en familie
Het volgende thema biedt de volgende leesteksten over vriendschap en familiebanden:

 1. Friends - K
 2. What will I be? - K
 3. Supergran - KTHV
 4. Brendan Gallacher
 5. Want new friends?

De eerste biedt drie verhaaltjes. Eén is afkomstig van http://pbskids.org/, bestemd voor heel jonge kinderen, zoals te zien op de afbeelding.

De leerlingen lezen de korte zinnetjes bij een plaatje en moeten daarna op een te downloaden werkblad in twee zinnen een samenvatting geven. Vervolgens moeten ze hun mening geven over de verhaaltjes waarbij ze kunnen kiezen uit:nice, fun, easy, difficult, boring,...
De volgende twee verhaaltjes, afkomstig van het kinderprogramma van de British Council, zijn lees - luistertekstjes uit de basisschoolsfeer. 

Tekst 3 ook afkomstig van de British Council gaat over een very cool grandma: Barry Robinson is a boy at school. Scott Dixon and his friends are not very nice to him - they've been bullying him, and saying horrible things about his grandma. But Barry's grandma has heard what they are saying, and she's not very happy! She's taught Scott Dixon a lesson, and now the children at Barry's school think his grandma is amazing!
De vierde opdracht gaat ook over vriendschap en brengt de leerlingen weer in het Poetry Archive:
http://www.poetryarchive.org/childrensarchive/singlePoem.do?poemId=5683 voor het gedicht Brandon Gallacher van Jacky Kay. Vooraf krijgen de leerlingen drie vragen mee: ze moeten Brandon en zijn familie beschrijven en opschrijven hoe hij in het gedicht sterft. Dat hij overlijdt hadden de leerlingen beter zelf kunnen ontdekken.
De laatste leestekst uit dit thema is een beknopte handleiding om nieuwe vrienden te maken. Het is de vierde uit een hele serie over vrienden, afkomstig van http://googolplex.cuna.org/12433/ajsmall/topic.php?topic=people, website van Googolplex..

You can't have too many friends.

 

 

 

 

 

 

 


Your Friends

 

De leerlingen moeten na lezing een paar vragen beantwoorden op hun werkblad.

Shoppen
Het laatste onderdeel heeft winkelen tot onderwerp en bestaat uit de volgende onderwerpen: 

Om te leren shoppen in the UK kunnen de leerlingen terecht op de website www.projectbritain.com van de Woodlands Junior School in Kent. De leerlingen hoeven slechts de verschillende soorten winkels op te zoeken en de openingstijden daarvan te noteren.

British Lfe and Culture

Om hun woordenschat uit te breiden kun je de leerlingen ook opdragen zoveel mogelijk producten online te kopen voor bijvoorbeeld £100.
Voor het leren omgaan met Engels geld, kunnen de leerlingen ook weer terecht op de Woodlands Junior School.

front of 5 pound note


Daarna mogen ze in een Hot Potatoes quiz laten zien wat ze van de uitleg hebben geleerd:

 


Er is trouwens op deze school nog meer te leren met Your Guide to British Life, Culture and Customs
  

Daily Life
Food and Drink
The People
Languages
Symbols l Royalty

De LMA's  zetten de leerlingen ook een paar cartoons voor waarvan ze de betekenis moeten zien te achterhalen. Ze gaan over eten en drinken.

Bij het volgende onderwerp Boys and girls komen de leerlingen weer op de website van Googolplex, nu voor de opdracht om met 2 leeftijdgenoten te gaan shoppen, de meisjes met de meisjes, de jongens met de jongens. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Calling all middle school students! Take the Googolplex Teenage Shopping Challenge: How would you spend $150 on clothes for school?Stalked by Googolplex’s photographers like stars with their very own paparazzi, Candace, Haley, Justin and Erik meet the charge in Madison, Wisc, and set out on a marathon mall crawl!

The rules:

Na het winkelen beantwoorden de leerlingen nog enkele vragen als bewijs de opdracht te hebben uitgevoerd.

Voor het laatste onderwerp Levi's blue jeans gaan de leerlingen weer naar de website van 5 minutes English op:  http://www.5minuteenglish.com/sep17.htm waar ze een overzicht krijgen van het ontstaan en succes van deze oorspronkelijke arbeiders kleren. De website controleert zelf met enkele vragen of de leerlingen de tekst hebben begrepen. Aan de eigen leraar hoeven de leerlingen dan alleen te vertellen hoeveel vragen ze goed hadden.

Dat betekent nog niet dat ze weten dat:  Many of Levi Strauss' customers were cowboys and miners.  They needed clothing that was strong and durable. Strauss found a special fabric from France that was comfortable and lasted a long time.  It was called "serge de Nimes," which was later shortened to the word denim.

Er zijn voor leesvaardigheid alleen al op de hierboven door de LMA's gebruikte websites nog veel meer leesteksten over allerlei onderwerpen te vinden. Hiermee kunnen de leerlingen zelfstandig en individueel oefenen. De arrangeurs lijken zich te willen beperken tot zuiver leesvaardigheid. Veel docenten echter zullen echter ook de leerlingen het meest courante vocabulaire uit de teksten receptief willen laten leren. Om die reden lijkt het me aan te bevelen om bij elke tekst ook een lijst toe te voegen van te leren woorden. Deze beklijven namelijk niet automatisch bij het lezen.

Schrijven
Tenslotte het schrijven. Wat zouden de arrangeurs voor dit onderdeel voor de leerlingen van het A1 niveau hebben klaargezet? In het eerste thema 'personal' staan de volgende onderdelen:

De arrangeurs laten enkele voorbeeldbrieven zien en verwijzen vervolgens naar de Oxford Dictionary, die een webpagina besteedt aan een aantal nuttige standaardzinnen om brieven te openen en af te sluiten. Vervolgens leren de leerlingen van Australia Post hoe ze moeten adresseren.


Letter Writing: Useful Phrases
Phrases for Personal and Social Correspondance

Vervolgens moeten de leerlingen een briefje schrijven zoals ze dat traditioneel ook deden.

WHAT TO WRITE
Write a letter to your pen pal in Australia.

 1. start with a good 'opening'
 2. thank your friend for his/her letter
 3. tell him/her about the latest film you saw
 4. give your opinion about the film
 5. tell your friend about your hobby (if you don't have one yourself, just make one up)
 6. ask him/her about his/her hobby
 7. end the letter with a 'closure phrase'

Tenslotte in dit thema vier te schrijven brieven volgens voorbeelden en uitleg.

 Exchange program-A2
Example
You can send a postcard to a foreign friend.
Explanation
This concerns a short holiday greeting, a simple congratulation or New Year’s greeting.
Example
For an exchange program you need to provide a brief impression of yourself.
Explanation
You use short sentences. You know the most common words to describe the environment of where you live and your family situation.
Example
For a project you need to describe your hobby and why you like it.
Explanation
You can use simple language, but the information needs to be accurate.
 
Example
You can send a short letter to a foreign friend.
Explanation
You use informal language for everyday things (to thank someone for something or to tell how one is doing. This may also be an accompanying note to a gift).

In het 2e thema vrienden en familie schrijven de leerlingen volgens hetzelfde principe als het eerste thema briefkaarten.

Wat ze moeten schrijven hangt af van de gelegenheid waarvoor de kaart is bestemd. De leerlingen krijgen hulp van http://www.yahoo.americangreetings.com/, waar ze voor de verjaardag van iemand bijvoorbeeld de poezen het bekende Happy Birthday kunnen laten zingen. Tenslotte weer enkele schrijfopdrachten van hetzelfde type voorbeeld en uitleg als bij het eerste thema. Daarmee is dit thema ook weer klaar. Shoppen doen de leerlingen online in een dierenwinkel in Londen

Maar omdat deze winkel niet bereikbaar is, kunnen de leerlingen zelf op zoek gaan naar een dierenwinkel via de productvinder: http://www.topoftheshops.co.uk/.
Tenslotte weer wat schrijfoefeningen van het bekende type voorbeeld/uitleg, zoals dit voorbeeld laat zien.

Example

You write a short shopping list for your Engish babysit.

Explanation

You have no time to do the shopping yourself. Make a list of ingredients for a simple meal. Make a note for her with short intructions about what you want her to do.

Life & culture
In alle thema's komt ook nog het onderdeel Life & culture. Daarvoor kunnen de leerlingen terecht op de al eerder genoemde Woodlands Junior School in Kent.

Ze leren er van alles over het Engelse leven dat in sommige opzichten aardig verschilt met dat in Nederland, zoals Dad's breakfast:

breakfast

wordt vervolgd

omhoog


 © John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT