Nieuwsbrief 7-2003
Omhoog Nieuwsbrief 1-2003 Nieuwsbrief 2-2003 Nieuwsbrief 3-2003 Nieuwsbrief 4-2003 Nieuwsbrief 5-2003 Nieuwsbrief 6-2003 Nieuwsbrief 7-2003 Nieuwsbrief 8-2003

This is a Journey On-line, internationale
discussieplaats over het wel en wee van de aarde

 This is a Journey http://www.thisisajourney.net  is een web-based internationaal project voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze worden daarin geconfronteerd met de verschillen tussen de leefomstandigheden van de Westerse en niet-Westerse landen. Aan dit Nederlandse initiatief werken inmiddels een paar buitenlandse en drie Nederlandse scholen mee. Er zijn nog meer landen en scholen op de wereld, dus gelegenheid genoeg om mee te doen aan dit sympathieke, ideële project. 

De opzet 
This is a Journey
is in 2001 als proefproject in drie landen gestart. Het idee is afkomstig van Alice O, een stichting die zich bezighoudt met ‘educatie in wereldperspectief’ www.AliceO.nl. De subsidie voor het project komt van OC&W, Novib en de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO).
De bedoeling is, jongeren uit heel de wereld te laten nadenken over leven en werken van de aardbewoners en welke verbeteringen daarin zouden zijn aan te brengen. Ze kunnen hun ideeën daarover voor iedereen zichtbaar op de website van This is a Journey On-line plaatsen. Scholen en leerlingen die thuis geen internetverbinding hebben, kunnen gebruik maken van de gratis cd-rom, die een kopie bevat van de website. Je kunt deze trouwens ook downloaden en off-line gebruiken.
De website heeft ook een forum Ask and Answer (A&A) waarin de leerlingen heel eenvoudig vragen kunnen stellen over het topic waaraan ze werken, maar ze kunnen ook antwoord geven op vragen van anderen. Er is een mogelijkheid om met de zoekknop de hele website af te zoeken, bijvoorbeeld naar alles wat er al gevraagd en geantwoord is over het topic water, zoals deze vraag van de jonge Indonesische Titik: 

Titik

in my country water verry important. If I need water for drinking I must buy. How in your country if you need water for drinking?

De Nederlandse deelnemers aan het project kunnen haar melden dat ze alleen maar de kraan hoeven open te zetten. Als dit tevens zou leiden tot enig begrip voor de noden van deze leeftijdgenote elders in de wereld, dan is er volgens mij weer een onderwijsdoel bereikt. Ze kreeg, helaas, geen antwoord.  

Question

School

Author

Replies

Kok Gak Diupdate 

smu di cirebon

uzi

1

asking information 

smu mandiri cirebon

yandriana

1

water 

 

titik

0

De hoofdknoppen 
Het aantal knoppen op het openingsscherm is beperkt en betreft de volgende onderdelen: 

Hier vinden de leerlingen allerlei informatie, verstrekt door de tot nu toe deelnemende landen Nederland, Zimbabwe en Indonesië. Het betreft informatie over de ligging van het land, geschiedenis, economie, cultuur, natuur, politiek en bevolking. Leerstof dus, geschikt voor de lessen Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Maatschappijleer en uiteraard Engels, de gemeenschappelijke voertaal, tot nu toe.

De topics zijn de onderwerpen die de leerlingen van de deelnemende landen met elkaar bestuderen. Daarmee kunnen ze goed de verschillen laten zien tussen de landen en zich beter bewust worden van hun eigen leefsituatie. De topics zijn: gezondheid, transport en infrastructuur, dagelijkse bezigheden, platteland-stad, voeding en water. Bij elk topic kunnen de leerlingen eerst lezen wat de deelnemende landen zelf aan informatie daarover geven. Dat is een goed idee, want zonder informatie vooraf is het natuurlijk moeilijk iets zinvols te schrijven. Vervolgens vinden de leerlingen onder de knop ‘Write your story’, een formulier waarbinnen ze hun gang kunnen gaan over een onderwerp naar keuze. Ze hebben zelfs de mogelijkheid foto’s mee te sturen in JPEG formaat.  

In deze rubriek moeten ze niet alleen de situatie in een land weergeven, maar ook aangeven wat er mis is en wat daaraan gedaan moet worden. Het actieplan kent als een soort handvat vijf vaste onderdelen. Desondanks is het niet zo’n eenvoudige opgave voor de kinderen om uit één van de topics een onderwerp te kiezen en daarover in alle vijf onderdelen iets zinnigs te schrijven, dat ook nog in een andere taal dan hun moedertaal en zonder hulp van de docent Engels. Dat blijkt wel uit de wat ondoordachte en zo kort mogelijk gehouden ontboezeming van een Nederlandse leerling in het topic Health:

HIV
Local
1. The situation

In zimbabwe are a lot people who are infected by the HIV virus. The haven't the medication to help them.
2. The change
There must come a lot more medicans and condooms stof. They must have information about sexual diseas. And they have to know how they just the preservives
3. The action
there must come some condooms factory in town so they have work and get money for buy the condooms.
4. The result
Than they can buy the condooms and are there less people who are infected by HIV Virus.And there comes a better economie in zimbabwe.
From local to global
5. The situation in your country

country: netherlands

In het on-line woordenboek kunnen de leerlingen woorden opzoeken van de eigen talen, tot nu toe Nederlands, Shona en Bahasa Indonesia en de Engelse vertaling daarvan. Woorden die nog niet vertaald zijn, kunnen ze zelf toevoegen aan de woordenlijst.

Hier vind je korte informatie met een paar foto’s over de aan het project deelnemende scholen in Zimbabwe, Indonesië en ons land. De organisatie heeft inmiddels contacten met scholen in Estland, Slowakije, Costa Rica en Kenia, die later aan de lijst zullen worden toegevoegd.

Voertaal
De deelnemers aan het project kunnen communiceren met hun leeftijdgenoten elders in de wereld, voorlopig nog in het Engels, de gemeenschappelijke voertaal van de deelnemende landen. Vanwege het Europese koloniale verleden spreekt en verstaat men in veel Afrikaanse en Aziatische landen nog de taal van de voormalige eigenaren. De Franstalige westerse landen hebben zich verenigd met hun oude koloniën en helpen ze met allerlei verdragen het verleden te vergeten. Zou één van de francofone landen in het project stappen, dan is het logisch om Frans als voertaal tussen onze leerlingen en die van die landen te gebruiken.
This is a Journey
is echter niet opgezet vanuit het talenonderwijs ten behoeve van de taalverwerving. Op de drie Nederlandse deelnemende scholen zijn het docenten Biologie, ANW en een conrector, die met de leerlingen aan het project werken zonder veel bemoeienis van hun collega’s Engels. Dat is jammer, want daarmee onthouden deze hun leerlingen wel een eigentijdse wijze van communiceren in de doeltaal. 

Invulling project 
Ik heb de projectleiders van de drie deelnemende Nederlandse scholen een vragenlijstje gestuurd over de invulling van This is a Journey. Erica Mansholt, docente Engels en Frans van het Reitdiepcollege - Kamerlingh Onnes in Groningen was de enige, die de moeite nam om de vragen te beantwoorden.  

1. Vraag: Tot welke sectie behoort degene die de organisatorische leiding en de uitvoering heeft van het project?
Antwoord: Els Zaalberg (Conrector) heeft bij ons de organisatorische leiding over het project. Zij start het project in alle (zes) tweede klassen door middel van de introductieles.  De leerlingen werken vervolgens zelfstandig aan de uitvoering van het project en worden daarbij begeleid (indien nodig) door de verschillende mentoren. De leerlingen werken aan het project tijdens tussenuren en na schooltijd.

2. Vraag: Hoe kun je de inbreng van de sectie Engels van je school omschrijven?   
Antwoord:
: De sectie Engels doet in principe tijdens de lessen Engels niets aan het project. Wel helpen zij (indien nodig) de leerlingen met het Engels.

3. Vraag: Worden de teksten in de Engelse les besproken?
Antwoord: nee.

4. Vraag: Worden de fouten tegen het Engels verbeterd?
Antwoord: nee.

5. Vraag: Wordt deelname aan het project ook gezien als onderdeel van de taalverwerving Engels?
Antwoord: Ja!!!  Alles wat de leerlingen ontvangen en produceren in het Engels wordt als een zeer welkome bijdrage gezien. Immers, al doende leert men.

6. Vraag: Wat is de educatieve waarde van het project?
Antwoord:
We hechten veel waarde aan het project. De educatieve waarde is ten eerste groot omdat veel leerlingen het gewoon erg leuk vinden om ermee te werken. Ten tweede zijn er zeer veel vakken in het project geïntegreerd. Het is fijn om daadwerkelijk vakoverstijgend te werken in een dergelijk project.

7. Vraag: Welk(e) vak(ken) gebruik(t)(en) de kennis opgedaan tijdens het project voor hun lessen? Of wordt het project als iets los van vakken en lessen gezien?
Geen antwoord.

8. Vraag: Met welke afdeling en klas(sen) wordt het project uitgevoerd?
Antwoord:
Het project wordt uitgevoerd in de tweede klassen van vmbo-tl, havo en vwo.

9. Vraag: Werken de leerlingen in een computerlokaal aan het project, thuis of beide?
    Antwoord:
De leerlingen werken op school in de mediatheek aan het project.

10. Vraag: Hoe lang (jaren, maanden, weken) wordt er ongeveer aan gewerkt?  
       Antwoord: De leerlingen werken gedurende een trimester aan het project.

Dit zijn de gegevens van slechts één school. Je moet dus voorzichtig zijn met conclusies. Uit de antwoorden blijkt wel dat de conrector het project laat uitvoeren in tussenuren en na schooltijd. Dat betekent dat docenten van vakken zoals Aardrijkskunde, Biologie, ANW enz. er geen lesmateriaal in zien, dat ze kunnen inzetten in de reguliere lessen. Dit is vreemd als je kijkt welke topics behandeld kunnen worden: water, voeding, stad-platteland, dagelijkse activiteiten, transport en infrastructuur. Voeg je daarbij de weinig actieve rol van de docenten Engels, dan leren de leerlingen te weinig van dit project. Dat blijkt ook wel uit het overzicht van de door de leerlingen van alle scholen ingediende actieplannen, die staan gerubriceerd naar topic in the Hall of Fame. Daar kunnen de leerlingen inspiratie opdoen alvorens zelf aan één van de topics te beginnen. Ik heb de lijst met inzendingen doorgenomen en constateer dat alle bijdragen aan de discussie weinig diepgang vertonen. De leerlingen hebben zich kennelijk ook niet gedocumenteerd, waaruit blijkt dat bij geen enkel actieplan in binnen- en buitenland een vakdocent betrokken is geweest, die één van de topics behandelt in zijn lessen en de leerlingen van documentatie voorziet.
Ook docenten van de buitenlandse deelnemende scholen doen vaak mee aan de discussie, maar dat graaft niet dieper dan het vertellen wat ze graag eten in hun land.  
Af en toe opent en begeleidt Madeleine Vreeburg, die optreedt als moderator van de website, een discussie. Ze vervangt dan even de bij het project betrokken docent van de school. Zoals in onderstaande tabel is te zien, krijgt ze nauwelijks reacties. En als ze die al krijgt, dan komen die van docenten van de buitenlandse deelnemende scholen aan het project. Uit die geringe respons kun je opmaken dat de leerlingen van de aan het project deelnemende scholen niet veel kunnen met de stellingen opgesteld door the Global Environment Youth Convention and the 16th International Caretakers of the Environment for the World Summit in Johannesburg. Ze krijgen daarbij kennelijk geen enkele begeleiding van de docent met wiens vak deze wereldtop te maken heeft.

Below you see the questions from the last 365 Days
Ask & Answer: Thesis on Johannesburg   Ask a new Question!
 
  Question School Author Replies Last Post
Information about de Water in Zimbabwe  Kamerlingh Onnes College Theo Bruins 0 11/22/2002 9:34:10 AM
Water  Kamerlingh Onnes College Theo Bruins 0 11/22/2002 9:30:04 AM
Information about the healthy of Zimbabwe  Kamerlingh Onnes Jet Hidding 0 11/15/2002 12:43:10 PM
Thesis on Johannesburg    vreeburg 5 9/6/2002 2:27:20 PM
Thesis 5: environmentally friendly lifestyles!    Madeleine Vreeburg 2 9/6/2002 4:53:12 AM
Thesis 7: ICT instead of physical meetings??    Madeleine 0 9/5/2002 7:17:50 PM
thesis 6: Mobility    Madeleine 0 9/4/2002 10:48:51 PM
Thesis 4: the role of business and industry    vreeburg 0 9/3/2002 10:24:03 AM
Thesis 3: Legislation    vreeburg 1 8/28/2002 9:21:09 AM
thesis 2: how to solve environmental problems    vreeburg 0 8/27/2002 9:29:33 AM

Schoolbreed
This is a Journey richt zich op leerlingen tussen de 12 en 16 jaar. Aan de taaluitingen te zien, lijken de leerlingen me niet ouder dan 13-14 jaar. Misschien is het beter oudere leerlingen op dit project los te laten en dan als onderdeel van de lessen van de examenvakken. De taalbagage van de leerlingen is dan ook groter. Ze kunnen zelf documentatie ophalen, bijvoorbeeld bij één van de sponsors van This is a Journey: Novib www.oxfamnovib.nl. Deze instelling heeft eigen onderwijsprogramma’s en stelt over een groot aantal landen allerlei documentatie ter beschikking van het onderwijs.
Bovendien kunnen ze kennis nemen van het wel en voornamelijk wee in ontwikkelingslanden via de media, want alle landen hebben die, zelfs de onderontwikkelde. De geschreven en gesproken media zijn simpel te vinden op de drie websites:

Als onderdeel van de examenstof kan This is a Journey goede diensten bewijzen. Als de leerlingen van een klas een probleem uit één van de topics diepgaand bestuderen en oplossingen weten aan te dragen, die hout snijden, waarbij ook de kosten worden berekend, dan kunnen ze hun opgedane kennis delen met die van het betreffende land. Want ook daar moeten ze studie maken van de eigen situatie en aangeven in welke mate het uit Nederland afkomstige actieplan te realiseren is. Zo ontstaat interactie tussen jongeren van verschillende landen over onderwerpen, die het bestuderen meer dan waard zijn en niet uit een leerboek afkomstig zijn, maar uit het echte leven waar iedereen dagelijks mee te maken heeft.
Maar willen dit soort projecten leerrendement opleveren, dan is er meer nodig dan één of twee enthousiaste medewerkers van de school, die zonder belangstelling van de schoolleiding en overige medewerkers met één of meer klassen vrij geïsoleerd aan de slag gaan.
De schoolleiding moet het belang van het project voor de school inzien en zich erin willen verdiepen. Vervolgens moet de schoolleiding secties uitnodigen voor overleg over de werkwijze: wie doet wat in welke klassen. Uiteraard zorgt de schoolleiding voor faciliteiten, zoals computers en internetverbinding. Ook zou het goed zijn als het project wordt ingeroosterd en dus een onderdeel is van vakoverstijgende lessen, waarbij docenten van verschillende secties zijn betrokken. Hoe breder gedragen binnen de school, hoe groter de bereidheid van de leerlingen zich voor het project in te zetten, vooral als het ze duidelijk is dat ze, weliswaar op een andere manier, gewoon aan het leren zijn voor hun eindexamen.

Nieuwsbrief, september 2003


Op 20 september 2006 kwam er helaas een einde aan dit sympathieke project.

 

FINAL NEWSLETTER

This is a Journey online comes to an end

We have sad news for you, as Alice O has decided to finish our Journey online after five years. The main reason is that we did not succeed in finding finances to update and improve the project. Another reason is that the online communication did not work out as we expected.  

Final version cd-rom

The project will remain online till the end of November 2006. We invite all teachers and students to write a final story or action plan on one of the topics. In December the website goes offline and a final cd-rom version of This is a Journey will be published. With this cd-rom teachers remain the possibility to work with This is a Journey offline. You can get a copy of this final cd-rom by sending an e-mail to Alice O: alice@AliceO.nl 

A new project on sustainable development

Alice O has plans to develop a new international project on sustainable development. However, this is still in the phase of working out first ideas. We will keep you informed.  

Thanks

We like to finish this final newsletter with expressing our thanks to all our partners and all teachers who have been participating in the project through the years. A special word of thanks goes out to Maria Mumpuni and Lily Andajani in Indonesia; to Franics Kwari and Tichaona Mukonda in Zimbabwe and to Els Zaalberg in the Netherlands who have been involved in the project from the beginning. Your input and support has been very important for the project and for us. THANKS!!!! 

BEST WISHES TO YOU ALL 
Ellie vd Schriek: e.vanderschriek@AliceO.nl
Madeleine Vreeburg: redactie@thisisajourney.org  
 

Terug


© John Daniëls stuur een bericht aan het bureau LT