Nederlands
Omhoog (Hand)Boek2.0 Etwinning Euregio's Nieuwe wijn.... Ollis Hollandreise VOL of TTO Wijs met wiki's ICT in mvto Nederlands Quizzen
 

Stercollectie Nederlands

Het is 2008. Op je school wordt de leerstof voor 80% uit de leerboeken gehaald en voor 20% van de computer. De ambitie is die verhouding binnen drie tot vijf jaar om te draaien’.

Deze uitspraak was afkomstig van Dr. Jos Zuylen, toenmalig directeur van de in 2005 opgerichte Onderwijs Vernieuwings Coöperatie (OVC ). Het doel van de OVC was om met gedigitaliseerd leermateriaal het leerboek voor een substantieel deel te kunnen vervangen. Jos Zuylen: ‘Digitaal lesmateriaal is minder statisch dan een boek, het is multimediaal, biedt meer mogelijkheden tot interactiviteit, brengt geavanceerde leerprocesbegeleiding binnen handbereik en is in potentie goedkoper dan het leerboek’. 
In LTM 6 en 7 van 2008 besteedde ik aandacht aan deze in mijn ogen interessante en noodzakelijke verandering in de lespraktijk. Ik bekeek daarin het ontwikkelde digitale lesmateriaal van Nederlands en Engels. De ontwikkelaars voor Duits en Frans waren nog niet zover. De twee artikelen zijn te vinden op deze website:
www.internetonderwijs.net/Levende%20Talen/LTM2008/LTM2008.htm.

Einde OVC
Het is inmiddels oktober 2014 en alle koppelingen die verwijzen naar de OVC geven een 404 error. Jos Zuylen meldde me desgevraagd dat al het ontworpen lesmateriaal van alle vakken was ondergebracht bij VO-content met de naam Stercollecties, www.vo-content.nl/stercollecties. Er is een samenwerkingsverband met docenten die al vanaf 2009 lesmateriaal hebben ontworpen dat te vinden is op http://www.wikiwijsleermiddelenplein.nl/. Het artikel Wijs met Wiki’s en Wikiwijs (LTM 6-2014, bladzijde 39) verwijst daarnaar. Van de talen zijn alleen Nederlands, Duits en Engels in de Stercollecties opgenomen. Bijna tien jaar na de oprichting van de OVC en zes jaar na mijn eerste kennismaking met het ontwikkelde lesmateriaal wil ik nog eens nagaan of voor de drie talen de door Jos Zuylen geformuleerde ambitie is gerealiseerd.

Nederlands
Docenten en leerlingen bereiken met een klik op www.vo-content.nl/stercollecties en daarna op Nederlands een overzicht van het beschikbare en nog te ontwikkelen lesmateriaal:

 VMBO-B

VMBO-KGT

Leerjaar 1

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 3

Leerjaar 4*

Leerjaar 4*

HAVO / VWO

HAVO

VWO

Leerjaar 1

Leerjaar 4*

Leerjaar 4*

Leerjaar 2

Leerjaar 5 **

Leerjaar 5 **

Leerjaar 3

 

Leerjaar 6 ***


* In ontwikkeling, beschikbaar per 1 augustus 2015,
** beschikbaar 1 augustus 2016, *** beschikbaar 1 augustus 2017

De stichting VO-content ontwikkelt de Stercollecties in samenwerking met scholen in het voortgezet onderwijs. Ook uitgevers kunnen meewerken. Deelnemende scholen dragen bij met 7 euro per leerling per jaar.
Stercollecties bevatten een open digitale leerlijn voor een vak, een leerjaar en niveau, die de eindtermen en kerndoelen dekken. De beschikbare leerlijn Nederlands bevat in het totaal 80 opdrachten verdeeld over de volgende onderdelen: fictie, grammatica, lezen, schrijven, spelling, spreken, kijken, luisteren, taal, woordenschat en vaardigheden.
Grammatica en spelling zijn oproepbaar in een kennisbank, zodat de leerlingen eerst nog even naar de theorie van een onderwerp kunnen kijken alvorens een oefening daarover te maken of achteraf als de uitslag van de gemaakte toets tegenvalt. Leerlingen werken in ieder thema toe naar een eindproduct. Er zijn apart te bestellen toetsen onderbouw beschikbaar voor VO-content scholen. De lijst van scholen die meedoen aan het project staat op
www.vo-content.nl/doet-mijn-school-al-mee.

Thematische opzet
Met klikken op Nederlands, afdeling en leerjaar krijgen de leerlingen te zien wat de ontwikkelaars aan leerzaams hebben klaargezet. Het lesmateriaal is thematisch geordend en kan geheel individueel en zelfstandig door de leerlingen worden doorgewerkt. Voor het eerste leerjaar h/v zijn dat de volgende 20 thema’s
: Je bent mijn ster; Wie ben ik?; Laaggeletterd; Wie roept daar boe?; Zo doe je dat!; Mijn dagelijkse schoolreis; Shoppen in Londen; Trainer in actie; Dichter bij dieren; Verhalen van goden; Hygiëne in de keuken; Mijn stad; Dan liever de lucht in; Goede raad is duur; Buitenspel?; Eureka!; Pardon, een diner?; Ik klaag niet gauw, maar…; Het blok aan je been; Vlieg er eens uit!Bij elk thema krijgen de leerlingen vooraf te zien welk leerdoel moet worden bereikt, er volgt een werkplan of werkwijze, een stappenplan en de hoeveelheid tijd die voor de opdrachten nodig is. Deze zijn duidelijk geformuleerd en kunnen zonder hulp worden uitgevoerd. Opdrachten worden soms ingeleid met You Tube filmpjes of verwijzing naar een leerzame website zoals die van geschiedenis www.entoen.nu/. Het eindproduct is meestal een interactieve toets met 20-30 meerkeuzevragen. Een voldoende haal je bij 80% goede antwoorden. Na afloop krijgen de leerlingen het percentage goed beantwoorde vragen en hun goede en foute antwoorden te zien.
De navigatie tussen de onderdelen van elk thema loopt soepel. Leerlingen navigeren stapsgewijs door het thema en kunnen niet verdwalen waardoor ze geen docent nodig hebben en individueel in niet lesuur gebonden werktijd aan de slag kunnen. De daardoor vrij gekomen lestijd kan aan andere leerzame taken, zoals het lezen, worden besteed. Zo gewenst kan de docent de leerresultaten na afloop van elk thema met een overhoring beoordelen en slecht scorende leerlingen een nieuwe opdracht geven. 
 

 

 

 

 

 

Thema mijn stad.....van 1 HV,
In A, de inleiding krijgen de leerlingen te zien wat ze verwachten kunnen van dit thema. Stel je voor, dat deze backpacker verdwaalt en in JOUW WOONPLAATS terechtkomt... Welke interessante plekken zou je haar laten zien? Zou je haar een mooie wandeling door de natuur laten maken, in de omgeving, of juist de binnenstad insturen om oude monumenten te fotograferen? Zou je haar tips kunnen geven om gezellig uit te gaan of ergens lekker te eten? Zou zij daar ook andere jonge toeristen kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen? 
Welke spannende dingen zijn er bij jullie te doen? Waar zou zij over naar huis schrijven?

De leerlingen downloaden vervolgens het werkplan van dit thema. Ze bestuderen de bij dit thema horende grammatica, het aanwijzend voornaamwoord:
Aan het eind van deze les:


Het thema wordt afgesloten met een motiverende opdracht:

Op naar 80% digitaal…..
De ontwerpers van de Stercollecties zien hun digitaal leermiddel voorlopig als aanvullend of (deels) leerboek vervangend materiaal. Het gebruik van niet digitaal aangeboden lesmateriaal blijft dus nodig totdat de doelstelling uit 2008 van de pionierende OVC is bereikt.
In de nieuwsbrief van VO-content vertelt
Cora van Bennekom, docente Nederlands op het Merewade College in Gorinchem dat ze in een eerste klas vmbo gemengde leerweg en een eerste klas vmbo kader beroepsgerichte leerweg de Stercollectie Nederlands gebruikt en dat dit haar erg goed bevalt. Maar aanvulling is nodig zegt ze: “Ik gebruik naast het digitale lesmateriaal ook nog Nieuwsbegrip http://www.nieuwsbegrip.nl/. De kinderen leren daar begrijpend lezen. Dat heeft VO-content ook wel in de methode zitten, maar naar mijn mening niet genoeg. Deze vmbo-leerlingen hebben moeite met begrijpend lezen.”

(wordt vervolgd)

omhoog

John Daniëls